Ogłoszenie o rekrutacji i dokumenty do pobrania

– dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców

– ścieżka dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców.

WAŻNA INFORMACJA WS. REKRUTACJI

Wniosek wstępny o powierzenie grantu składany jest na formularzu Google forms, który narzuca określoną, limitowaną liczbę znaków (w praktyce ok. 32700). Prosimy stosować się do tych limitów i przygotowywać syntetyczne opisy we wniosku. Dotychczas złożone wnioski zmieściły się w ww. limitach określonych przez Google forms. W przypadku niemożności złożenia wniosku na formularzu online prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wniosku, przygotowanego na wzorze wniosku dostępnym na stronie projektu w zakładce Rekrutacja (ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR WNIOSKU WSTĘPNEGO), wraz ze wskazaniem w e-mailu ścieżki A lub B / poniżej lub powyżej 50 tys. mieszkańców, w której składany jest wniosek, za pośrednictwem e-maila na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info  wraz z załączonym printscreenem komunikatu z formularza Google forms, o niemożności zatwierdzenia i wysłania formularza / przekroczeniu limitu znaków.”

UWAGA! KOMUNIKAT!

W związku z wieloma  prośbami od  organów prowadzących nie będących jednostkami samorządu terytorialnego dot. konieczności posiadania tytułu własności do nieruchomości, za zgodą IZ wprowadzona  została do „Regulaminu rekrutacji szkół”  następująca zmiana:

(pkt. 4, str. 13, dodano „[…]Wyjątek stanowi sytuacja, w której niepubliczny organ prowadzący wynajmuje bądź dzierżawi budynek od samorządu. Należy pamiętać, że to organ prowadzący odpowiada za zachowanie trwałości i w przypadku niezachowania 5 letniego okresu trwałości będzie zobowiązany do zwrotu środków. Dlatego powinien się odpowiednio zabezpieczyć w relacji z samorządem.”).

Zmiana w regulaminie skutkuje zmianą wzoru wniosku wstępnego w zakresie oświadczenia w pkt. 7.7  (dodano: „[…]albo wynajmuje/dzierżawi budynek od samorządu.”).

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzoną zmianą termin składania wniosków wstępnych zostaje przedłużony do 04.11.2020 r.

Wnioski wstępne złożone przed ogłoszeniem ww zmiany zachowują ważność i podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

——————————————————————————————–

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest przez dwóch niezależnych od siebie operatorów, którymi są:

  • Fundacja Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Obaj operatorzy prowadzą oddzielne rekrutacje, w których wymagane są inne dokumenty rekrutacyjne, w tym inne wnioski wstępne.

Obecnie nabór wniosków wstępnych prowadzi Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., który rozpoczął się  5.10.2020 r.  i potrwa do 26.10.2020 r.

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna nabór wniosków wstępnych w dniu 22.10.2020 r., a zakończy przyjmowanie wniosków w dniu 4.11.2020 r.

Organy prowadzące szkoły podstawowe zainteresowane złożeniem wniosku muszą podjąć decyzję, u którego operatora złożą taki wniosek.

WAŻNE: Można złożyć tylko 1 wniosek i tylko u jednego, wybranego operatora.

Rekrutacja prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy będzie się odbywać za pomocą przygotowanych formularzy elektronicznych, które będą opublikowane w dniu startu rekrutacji, tj. 22.10.2020 r.