KOMUNIKAT: Dostawy sprzętu komputerowego do placówek oświatowych

Szanowni Grantobiorcy,

w związku ze zidentyfikowanymi przypadkami niejednolitego stosowania zasad prezentowania w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych, a następnie rozliczania w Sprawozdaniach cząstkowych operacji związanych z dostawami sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Dostępna szkoła”, uprzejmie informujemy, że:

  • art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy o podatku od towarów i usług, stwarza możliwość i reguluje zasady opodatkowania dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych na zasadach preferencyjnych tj. z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%;
  • opodatkowaniu stawką preferencyjną podlegają dostawy towarów wymienione w załączniku nr 8 do ww. ustawy tj.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy);
  • transakcje zakupu w ramach preferencyjnej stawki podatku mogą być dokonywane tak w sposób bezpośredni, tj. wskutek realizacji zamówienia złożonego przez samą placówkę oświatową, jak i pośredni, tj. poprzez organ prowadzący, nadzorujący daną placówkę oświatową. Nie ma zatem znaczenia czy faktura za sprzęt komputerowy zostanie wystawiona dla szkoły czy dla organu prowadzącego, byłoby natomiast wskazane, aby w tym drugim przypadku na fakturze dostawca umieścił informację, kto jest odbiorcą sprzętu komputerowego;
  • dostawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową i jest zobowiązany przekazać kopię przedmiotowego zamówienia do właściwego urzędu skarbowego.

Powyższe zapisy przywołane wprost z ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią nowego uregulowania i od wielu lat skutecznie przyczyniają się do zwiększenia zdolności nabywczej placówek oświatowych, zachęcamy zatem, aby stosować je także w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Dostępna szkoła”.

Zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek by nie były intencje ustawodawcy w przedmiocie dostępu do ułatwień podatkowych, specyfika przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu powinna skłaniać do indywidualnej oceny i dochowania staranności w wyjaśnieniu, czy ułatwienia te będą możliwe do zastosowania w konkretnym przypadku.

W razie zidentyfikowania jakichkolwiek wątpliwości lub problemów interpretacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w niniejszym komunikacie, sugerujemy konsultacje z Państwa wewnętrznymi komórkami prawnymi, finansowo-księgowymi lub audytu i kontroli wewnętrznej, których celem byłoby uzyskanie jednoznacznej, pisemnej opinii, czy przedmiotowe ułatwienie podatkowe, będzie możliwe do zastosowania w Państwa przypadku.

Niezależnie od powyższego sugerujemy także przeprowadzenie przeglądu przedsięwzięcia, którego celem byłyby: identyfikacja (w HRF) Działań / Zadań zawierających komponent informatyczny i w razie potrzeby wprowadzenie odpowiedniej zmiany (na zasadach określonych w § 8 Umowy o powierzenie grantu).

Zespół projektu “Dostępna szkoła”