KOMUNIKAT: ORGANIZACJA WYJŚĆ I WYCIECZEK

Szanowni Grantobiorcy,

Otrzymaliśmy z naszej Instytucji Zarządzającej tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wytyczne dotyczące   organizacji wyjść, wycieczek i innych zajęć integrujących w ramach testowania standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”, które przedstawiamy poniżej:

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”. Nie można jednak z góry przyjąć założenia, że wszystkie koszty organizacji wyjść czy zajęć integrujących społeczność szkolną będą uznane za kwalifikowalne. Warunkiem uznania tego typu wydatków jest każdorazowe udowodnienie bezpośredniego związku wydatków z testowanym, konkretnym standardemokreślonym w Modelu i z udziałem osób, których dotyczy ten standard, czyli uczniów z niepełnosprawnością, orzeczeniem, Spełnienie tego warunku podlega weryfikacji administracyjnej i/lub kontroli na miejscu realizacji projektu.

IZ przyjmuje warunki brzegowe kwalifikowania wydatków takich jak wyjścia i wycieczki klasowe (rozumiane również jako zajęcia pozaszkolne, dzięki którym udostępnione zostają dobra i zasoby placówek kultury i innych instytucji):

  1. Maksymalna kwota wydatków na wycieczki i wyjścia to 5 000 zł na 1 szkołę podstawową w całym okresie realizacji grantu. Limit obejmuje standardowe wydatki typu zakup biletów wstępu i innych podobnych opłat, zakup wyżywienia itd.
  2. Do w/w limitu nie wlicza się kosztów niezbędnych do organizacji wyjścia wynikających ze specyficznych, indywidualnych potrzeb OzN, dzięki którym wsparcie będzie udzielone zgodnie z modelem, w sposób dyskretny, bez stygmatyzowania w gronie rówieśniczym
  3. Warunkiem finansowania wydatków, o których mowa w pkt 1, ze środków grantu jest udział w wyjściu co najmniej jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zaznaczyć, że w tym przypadku orzeczenie musi dotyczyć ograniczeń w funkcjonowaniu ucznia) lub ucznia z niepełnosprawnością.
  4. Limit środków nie dotyczy wydarzeń, które dzieją się w szkole, a których celem jest pokazanie, że OzN mają równe prawa/talenty/zainteresowania, na rzecz akceptacji odmienności językowej i kulturowej, działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym, itp.
  5. Limit środków nie dotyczy wydarzeń, które dzieją się w szkole, np. tych wymienionych w standardzie zajęć dodatkowych (str. 57 MDS): konkursów/rozgrywek/zawodów, pikników, kiermasz, konferencji, koncertów, przedstawień, debat, zajęć o charakterze integracyjnym.
  6. Wydatki poniesione w projekcie nie zastępują kosztów, które w obecnej praktyce danej szkoły już są finansowane z innych źródeł, np. ze stałych składek rodziców, środków organu prowadzącego czy subwencji oświatowej.

Spełnienie powyższych warunków należy opisać w sprawozdaniu cząstkowym, w części merytorycznej. Należy też opisać jakie szczególne rozwiązania zastosowano w celu likwidacji barier uczestnictwa /odpowiedzi na szczególne potrzeby danego ucznia/niów, a także jakie wnioski wyciągnięto z testowania standardu.

Zespół projektu “Dostępna szkoła”