Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji szkół dla I naboru

Szanowni Państwo!

W związku z naborem Wniosków właściwych w ramach I tury rekrutacji w projekcie „Dostępna Szkoła” informujemy o modyfikacji „Regulaminu rekrutacji szkół” dla I naboru, związanej z koniecznością dostosowania procedury wyboru projektów i zawierania umów (szczegóły określono poniżej):

W części  VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI pkt. 1. Ogłoszenie wyników oceny, ppkt 1.1 Ogłoszenie wyników rekrutacji dodano lit. e) o treści:

„Wyniki oceny merytorycznej Wniosków właściwych – publikowane będą na stronie internetowej projektu sukcesywnie w momencie zakończenia oceny danego wniosku/ów przez Zespół Oceniający poprzez publikację listy wniosków wybranych do podpisania Umowy o powierzenie grantu.

 

Obowiązuje od dnia 08.07.2021 r.