Komunikat dot. źródeł środków

W związku z wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Fundacji na temat źródeł środków finansowych,  o których mowa w Umowie o powierzenie grantu, tj. w szczególności w jakiej części źródłem finansowania przekazanego grantu są środki europejskie, a w jakiej środki z budżetu państwa lub innego źródła, w celu stosowania jednolitego sposobu księgowania tych środków przez wszystkie organy, poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia w tym zakresie.

W umowie  o dofinansowanie projektu „Dostępna szkoła”, w której Fundacja „Fundusz Współpracy” występuje jako beneficjent, został określony podział środków finansowych przekazanych na realizację działań projektowych. Zgodnie z ww. umową  94,29% otrzymanych przez nas środków pochodzi ze środków europejskich (EFS), natomiast pozostałe 5,71% z dotacji celowej (tj. budżetu państwa).

Z uwagi na fakt, iż Fundacja – beneficjent tych środków, nie jest jednostką sektora finansów publicznych, środki po przekazaniu na rachunki Fundacji nie podlegają reżimowi przepisów obowiązujących  Jednostki Sektora Finansów Publicznych (wskazuje na to m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19-01-2012 r.  w sprawie : I SA/Łd 1350/11 CBOSA). W konsekwencji, Fundacja nie ma obowiązku wynikającego z przepisów prawa księgowania otrzymanych środków z podziałem na kody budżetowe.

Ze względu na to, że FFW nie należy do jednostek sektora finansów publicznych  w umowie o powierzenie grantu, wprawdzie zawarte jest odniesienie do umowy o dofinansowanie projektu, ale nie ma wskazanego procentowego podziału źródeł, z których środki przeznaczone na grant pochodzą. Taki wzór umowy o powierzenie grantu został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą jako spełniający wymogi formalno-prawne.