Komunikaty

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.

Zwiększenie limitu wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu

Aktualizacja: w Rozdziale VII pkt 1 Ogłoszenie wyników oceny, został dodany ppkt 6