Nabór wniosków właściwych – komunikat dla podmiotów uczestniczących w I edycji konkursu

Szanowni Państwo!

Obecnie w projekcie „Dostępna Szkoła” trwają lub zostały zakończone audyty dostępności szkół. Jednocześnie pragniemy przypomnieć o planowanym niebawem naborze Wniosków właściwych w ramach I tury rekrutacji oraz poinformować o modyfikacji Regulaminu rekrutacji szkół dla I naboru z tym związanej, która wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia elektronicznej formy składania Wniosków właściwych (szczegóły określono poniżej):

  1. W oparciu o wyniki audytu dostępności organ prowadzący przygotowuje Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD) w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania raportu z audytu.
  2. Organ prowadzący, w którego szkole/szkołach został przeprowadzony audyt dostępności, składa Wniosek właściwy w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu z audytu.
  3. Zmianie ulega część Etap II – Wnioski właściwe pkt 1.6 ust. 2 Regulaminu rekrutacji szkół (s. 20).

Obecne brzmienie:

„ 2) Wniosek właściwy składany jest elektronicznie wg. wzoru otrzymanego od Grantodawcy drogą poczty elektronicznej przez podmioty zakwalifikowane do naboru na adres e-mail: rekrutacja@dostepnaszkola.info, wskazany także w korespondencji e-mailowej od Grantodawcy. W tytule e-maila zawierającego Wniosek właściwy należy podać „I nabór” oraz numer Wniosku wstępnego. Wnioski składane inną drogą nie będą rozpatrywane(…).”

  1. Zmianie ulega także w części Etap II – Wnioski właściwe pkt 1.6 ust. 4 Regulaminu rekrutacji szkół (s. 21).

Obecne brzmienie:

„Potwierdzeniem złożenia Wniosku właściwego jest wiadomość e-mail wysyłana przez Grantodawcę na adres poczty elektronicznej podany we wniosku. Niektóre skrzynki pocztowe, mogą odrzucić taką wiadomość lub przekierować ją do folderu SPAM (śmieci). W przypadku braku otrzymania potwierdzenia organ prowadzący powinien skontaktować się z Grantodawcą w celu wyjaśnienia statusu wniosku.”

  1. Jednocześnie przypominamy, że do Wniosku właściwego organ prowadzący obligatoryjnie załącza:
  • Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu (jeden dla wszystkich szkół objętych wnioskiem).
  • Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD). Wzór IPPD stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu. W przypadku objęcia przedsięwzięciem więcej niż jednej szkoły IPPD powinien być przygotowany dla każdej szkoły objętej przedsięwzięciem osobno.
  • Skan podpisanego oświadczenia o spełnieniu/niespełnieniu warunków wykraczania poza zakres pomocy państwa, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

Obowiązuje od dnia 14.05.2021 r.