OGŁOSZENIE: DODATKOWE DOFINANSOWANIE

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE

UWAGA! Możliwość składania wniosków została przedłużona do 15 września 2023.

Informujemy, że Grantobiorcy, którzy już nie dysponują wolnymi środkami z grantu, a chcieliby dokupić urządzenia/wyposażenie w ramach obszaru technicznego i/lub organizacyjnego mogą wystąpić o dodatkowe środki finansowe, zgodnie z załączoną listą „Przykładowe działania możliwe do sfinansowania”.

Wnioski można składać od 14.08.2023 r. do 15.09.2023 r. Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco. Przyznane dofinansowanie nie może być powodem do przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, a całkowita kwota przyznanego grantu nie może przekroczyć 2 mln zł.

Wskazane we wniosku pozycje/działania, na które Grantobiorca ubiega się o dodatkowe środki muszą być poparte np. ofertami z rozstrzygniętych przetargów, kosztorysami z przeprowadzonych szacunków, rozeznaniem rynku.

Wniosek należy złożyć w formacie pdf z podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji na adres mailowy: kontakt@dostepnaszkola.info.

Do wniosku muszą być załączone:
a) propozycja zmienionego HRF w formacie excel,
b) kopie/skany otrzymanych ofert, kosztorysów itp.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się wszyscy Grantobiorcy, niezależnie od tego czy we wcześniejszych naborach na dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane im wsparcie finansowe.