OGŁOSZENIE: NABÓR WNIOSKÓW O DODATKOWE DOFINANSOWANIE – CZWARTA TURA

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie w Naborze IV można składać od dnia 30.06.2023 r. do dnia 02.08.2023 r. 

 

Ścieżka A – na dodatkowe dofinansowanie zgodnie z SUPLEMENTEM DO REGULAMINU (…) pkt I – IV (pkt IV w nowym brzmieniu). Wysokość alokacji: 2 000 000, 00 PLN. W ścieżce A mogą składać wnioski wszyscy Grantobiorcy, którzy ubiegają się o dodatkowe środki finansowe na dofinansowanie standardów/działań objętych postępowaniami przetargowymi/zapytaniami ofertowymi itp., rozstrzygniętymi po zakończeniu III naboru   wniosków o dodatkowe dofinansowanie.

Ścieżka B – na dofinansowanie dodatkowych działań, które podniosą znacząco poziom dostępności, jednak bez przedłużania realizacji przedsięwzięcia- {wiążące są zapisy pkt IV SUPLEMENTU DO REGULAMINU (…)}. Wysokość alokacji: 600 000,00 PLN. W ścieżce B mogą składać wnioski wszyscy Grantobiorcy, także ci, którzy otrzymali dodatkowe dofinansowanie w jednym z trzech  poprzednich naborów. Lista działań, na sfinansowanie których można składać wnioski jest zamieszczona w  SUPLEMENCIE DO REGULAMINU.

Wysokość alokacji może ulec zmianie.

Całkowita kwota przyznanego grantu nie może przekroczyć 2 mln zł

 

UWAGA:

Pkt.IV  Ust. 4  otrzymuje brzmienie: ” Grantobiorca wskazuje we wniosku, te standardy i działania, na które brakuje  środków finansowych, wraz z brakującymi kwotami. Problemy wykazane we  wskazanych pozycjach muszą być udokumentowane np. ofertami z  rozstrzygniętych przetargów, kosztorysami z przeprowadzonych szacunków .”

W zależności, w której ścieżce Grantobiorca bierze udział, we Wniosku o dodatkowe dofinansowanie należy zaznaczyć „x” w odpowiedniej komórce – str. 1 Wniosku.

Grantobiorcy, którzy ubiegają się o dodatkowe dofinansowanie w ścieżce A i chcieliby skorzystać także z dodatkowego dofinansowania w ścieżce B, składają dwa odrębne wnioski w każdej ze ścieżek.