Przedstawiamy Państwu wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych zgłoszonych w ramach naboru II.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Szanowni Państwo,

Zakończona została ocena merytoryczna wniosków wstępnych o powierzenie grantu złożonych w ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Dostępna Szkoła”.

Poniżej przedstawiamy 2 listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków wstępnych tj. dla ścieżki A i dla ścieżki B.

W każdej ze ścieżek wyłoniono wnioski, które przechodzą do II etapu rekrutacji tj. audytów dostępności, a po ich zakończeniu będą uprawnione do złożenia wniosków właściwych. Liczba zakwalifikowanych do II etapu wniosków odpowiada ponad 130% alokacji na ten nabór.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo do wglądu do kart oceny i ewentualnej skargi w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, który to termin upływa w dniu 30 lipca 2021 r. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji szkół” skarga nie dotyczy oceny merytorycznej, a jedynie może być złożona w przypadku: a) braku oceny złożonego wniosku, b) błędnego podliczenia punktów na kartach oceny, c) nieuwzględnienia przysługujących punktów premiujących. Procedura skargi nie wstrzymuje realizacji rekrutacji i jest procesem równoległym do niej oraz nie wpływa na realizację kolejnych etapów rekrutacji takich jak np. ogłoszenie wyników, przeprowadzanie audytów.

Prośby o udostępnienie kart ocen i ew. skargi (podpisane skany) prosimy kierować na adres mailowy: MODEL@DOSTEPNASZKOLA.INFO

Listy rankingowe:

Dla ścieżki A

LISTA RANKINGOWA WSTĘPNA _Ścieżka A_OCENA MERYTORYCZNA_Nabór II

Dla ścieżki B

LISTA RANKINGOWA WSTĘPNA _Ścieżka B_OCENA MERYTORYCZNA_Nabór II