STARTUJE DRUGI OGÓLNOPOLSKI NABÓR WNIOSKÓW W PROJEKCIE DOSTĘPNA SZKOŁA!

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”.

● Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 25.05.2021.

● Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały określone w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info w zakładce REKRUTACJA (NABÓR II).

● Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Wnioski o powierzenie grantu na wszystkich etapach rekrutacji są składane elektronicznie wg. wzoru dostępnego na stronie www.dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info. Wnioski wstępne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia naboru tj. 17.05.2021. Natomiast informacja o naborze wniosków właściwych zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

● Z wnioskiem wstępnym należy przesłać e-mailem wypełnione osobno dla każdej szkoły Autodiagnozę i Listę standardów, których wzory stanowią załączniki do „Regulaminu rekrutacji szkół”.

● Wartość środków przeznaczonych na granty: 40 500 000,00 PLN, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).

● W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant:

ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN,
ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.

● Grantodawca zastrzega możliwość zwiększenia wartości środków przeznaczonych na niniejszą rekrutację w czasie jej trwania.

● W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.

● Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla wniosków z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego) reprezentujących 130% alokacji.

● Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).

Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem (NABÓR II): https://www.dostepnaszkola.info/rekrutacja/nabor-ii

ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA: