Wydłużenie terminu składania wniosków wstępnych

W związku z wieloma  prośbami od  organów prowadzących nie będących jednostkami samorządu terytorialnego dot. konieczności posiadania tytułu własności do nieruchomości, za zgodą IZ wprowadzona  została do „Regulaminu rekrutacji szkół”  następująca zmiana:

(pkt. 4, str. 13, dodano „[…]Wyjątek stanowi sytuacja, w której niepubliczny organ prowadzący wynajmuje bądź dzierżawi budynek od samorządu. Należy pamiętać, że to organ prowadzący odpowiada za zachowanie trwałości i w przypadku niezachowania 5 letniego okresu trwałości będzie zobowiązany do zwrotu środków. Dlatego powinien się odpowiednio zabezpieczyć w relacji z samorządem.”).

Zmiana w regulaminie skutkuje zmianą wzoru wniosku wstępnego w zakresie oświadczenia w pkt. 7.7  (dodano: „[…]albo wynajmuje/dzierżawi budynek od samorządu.”).

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzoną zmianą termin składania wniosków wstępnych zostaje przedłużony do 04.11.2020 r.

Wnioski wstępne złożone przed ogłoszeniem ww zmiany zachowują ważność i podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.