Uwaga, ważny komunikat!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na dużą liczbę Wniosków wstępnych z błędami, które są składane w II naborze w projekcie „Dostępna Szkoła” chcielibyśmy poinformować, iż istnieje możliwość wycofania złożonego Wniosku wstępnego poprzez przesłanie pisma wraz z nowym, poprawionym wnioskiem i załącznikami („Autodiagnozą”/format pdf i „Listą standardów”/format Excel wypełnionymi dla każdej z dwóch lub trzech szkół) na adres rekrutacja@dostepnaszkola.info w przedłużonym terminie składania Wniosków wstępnych tj. do 31.05.2021 r. (poniedziałek).

W zw. z powyższym zwracamy się także z prośbą o sprawdzenie składanych przez Państwa Wniosków wstępnych dla II naboru w szczególności w zakresie:

  1. Formy i sposobu podpisania Wniosku wstępnego, który musi być podpisany elektronicznie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania danego Organu Prowadzącego (OP) – za pomocą podpisu kwalifikowanego lub poprzez ePUAP a następnie złożony do nas w formacie dostępnego PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@dostepnaszkola.info.

Zarówno skany, jak i wnioski niepodpisane elektronicznie nie spełniają ww. wymogów określonych w „Regulaminie rekrutacji szkół” dla II naboru i nie będą rozpatrywane.

  1. Poprawności wypełnienia „Listy standardów”. Wypełniając „Listę standardów” należy zaznaczyć wszystkie wymagane pola. Przykładowo kryterium dostępu zgodnie z „Regulaminem rekrutacji szkół” – to 61 pkt/standardów na poziomie podstawowym dla OP będących gminami lub 57 standardów na poziomie podstawowym, w przypadku organów niebędących gminami (dla co najmniej jednej szkoły aplikującej na pełny poziom, druga szkoła musi mieć minimum 60% a więc 37 pkt/standardów dla OP/gmin i 34 dla OP niebędących gminami). Analogicznie na pozostałych poziomach, co wskazano w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku wątpliwości w zakresie poprawności wypełniania „Listy standardów” bądź „Autodiagnozy” prosimy o kontakt z Partnerem merytorycznym projektu „Dostępna Szkoła” – Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR): – telefonicznie: +48 22 350 74 49 oraz +48 663 883 332 (infolinia FIRR w sprawach dot. „Listy standardów”, „MDS”, „Autodiagnozy”, „IPPD”, „Audytu dostępności”. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00), – bądź e-mailowo: MODEL@DOSTEPNASZKOLA.INFO

ŻYCZYMY POWODZENIA!