Kwalifikacja

Znajdź interesujący Cię temat

Zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągniecie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący (art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)11.

  1. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna), https://efs.men.gov.pl/zintegrowanastrategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/, Dostęp: 18.09.2020 r.