Uniwersalne projektowanie w edukacji

Znajdź interesujący Cię temat

Oznacza stosowanie uniwersalnych instrumentów wsparcia (UIW), w tym:

 1. różnorodnych, polimodalnych środków prezentacji materiału dydaktycznego,
 2. elastyczność w zakresie formy prezentowania wiedzy i kompetencji przez uczniów (w formie pisanej, ustnej lub działania praktycznego),
 3. stosowanie zróżnicowanych środków motywowania uczniów do pracy oraz stosowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami zasady uniwersalnego projektowania, opierającej się na:
  • równości w dostępie,
  • elastyczności,
  • intuicyjności,
  • dostępności informacji,
  • tolerancji na błędy,
  • niskiego poziomu wysiłku fizycznego,
  • odpowiedniej przestrzeni i miejsca.

Elementem projektowania uniwersalnego są racjonalne dostosowania (patrz wyżej). Projektowanie uniwersalne jest stosowane globalnie, w trakcie oddziaływania dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, w oddziale szkolnym, społeczności szkolnej i lokalnej, z zastosowaniem idei dostępności i równości w edukacji.