2. Audyt dostępności

Dla każdego istniejącego budynku szkoły pierwszym etapem drogi do zapewnienia dostępności powinno być przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej obiektu. Zaleca się, aby audyt został przeprowadzony przez organizację bądź osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu takich audytów i wykazujące się znajomością zapisów Modelu Dostępnej Szkoły.

Audyt powinien także określić, w których obszarach dostępności architektonicznej występują bariery krytyczne, uniemożliwiające w ogóle skorzystanie z oferty podmiotu oraz bariery, które utrudniają korzystanie z obiektu osobom z różną niepełnosprawnością. Jeżeli z obiektu korzysta uczeń/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami, wpływ barier na ich funkcjonowanie w obiekcie powinien określić ekspert z zakresu dostępności i projektowania uniwersalnego we współpracy z pracownikami szkoły odpowiedzialnymi za wsparcie ucznia.

Audyt powinien także wskazywać, w jakim zakresie parametrów, elementów i obszarów budynek można uznać za dostępny. Cały budynek uznaje się za dostępny tylko w przypadku, gdy zapewniono dostępność każdego z obszarów.

Raport z audytu zawierać powinien diagnozę stanu istniejącego, czyli wynik inwentaryzacji przeprowadzonej w obiekcie, oraz rekomendacje w zakresie poprawy parametrów. Powinien także wskazywać, które z parametrów MDS są już spełnione, a które wymagają zmiany.

Przed zaproszeniem audytorów możliwe jest też wykonanie autodiagnozy dostępności, przeprowadzonej przez samych pracowników placówki. Autodiagnoza powinna być oparta o narzędzia audytowe (matryce), dostępne na stronie www.dostepnaszkola.info.