3. Indywidualizacja

Spis treści

3.1. Przydzielanie wsparcia i zatrudnianie specjalistów

 1. W szkole wdrożono procedurę konsultacji szkolnych, WOPFU oraz zasady opracowania IPET.
 2. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracami zespołu nauczycieli i specjalistów związanymi z opracowaniem WOPFU i IPET, organizacją zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych indywidualnych lub grupowych, organizacją
  zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia dla ucznia na terenie szkoły.
 3. Przydzielanie wsparcia w ramach WOPFU i IPET:
  1. Rodzice wyrażają zgodę na realizację działań wspierających zaproponowanych w IPET.
  2. Po opracowaniu WOPFU i IPET, dyrektor:
   • przydziela obowiązki i wymiar godzin prowadzenia zajęć (rewalidacyjnych/ resocjalizacyjnych/socjoterapeutycznych, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej), poszczególnym nauczycielom, zgodnie z ich kwalifikacjami,
   • przydziela wsparcie uczniowi w ramach zajęć odbywających się na terenie szkoły, dołączając go do grupy,
   • przydziela wsparcie uczniowi poprzez organizację zajęć w ramach kwalifikacji nauczycieli pracujących w szkole,
   • zatrudnia nauczyciela/specjalistę do realizacji wsparcia dla ucznia określonego w IPET.
  3. Dyrektor szkoły zamieszcza zmiany, wynikające z potrzeb organizacji wsparcia dla ucznia, wraz z obowiązkami i wymiarem godzin,
   w arkuszu organizacji pracy szkoły, który przedkłada, organowi prowadzącemu.
  4. Organ prowadzący akceptuje przedłożony przez dyrektora szkoły arkusz organizacji lub jego aneks.
  5. Wsparcie jest udzielane w formach, wymiarze i czasie wskazanym w IPET niezwłocznie po jego opracowaniu, a w sytuacji braku specjalistów z wymaganymi kwalifikacjami, niezwłocznie po ich zatrudnieniu.
 4. Zatrudnienie nauczycieli specjalistów, poprawiające dostępność szkoły, odbywa się na podstawie:
  1. dokumentacji faktycznej, którą doręczono do szkoły przez rodziców, tj. orzeczeń, diagnoz, opinii itp.,
  2. potrzeb, jakie rozpoznano w środowisku szkolnym w wyniku badań przesiewowych, obserwacji: rozwojowych, wychowawczych, opiekuńczych i zapisów protokołów konsultacji szkolnych itp.,
  3. za zgodą kuratora oświaty na zatrudnianie:
   • nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania danego stanowiska lub osób niebędących nauczycielami do prowadzenia określonych zajęć,
   • nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych/osób niebędących nauczycielami11.
 5. Zatrudnienie specjalistów oraz wymiar ich zatrudnienia podyktowany jest rozpoznanymi potrzebami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  3. potrzeb uczniów rozpoznanych w środowisku szkolnym,
  4. dokumentacji medycznej, dostarczonej przez rodziców12,
  5. problemów wychowawczych na terenie szkoły, w tym zachowania agresywnego, przemocy na terenie szkoły, niskich wyników w nauce,
  6. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

3.2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 1. Każdy uczeń, u którego rozpoznano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, może skorzystać z niej w szkole bezpłatnie i otrzymuje wsparcie adekwatne do swoich potrzeb i możliwości.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia, w czasie:
  1. bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2. organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych,
  3. działań organizowanych zgodnie z planem pracy szkoły13, tj. w trakcie pobytu ucznia w szkole, podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń społeczno-sportowo-kulturalnych, imprez,
  4. działań pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
  5. zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zajęć specjalistycznych.
 3. Nauczyciel i specjalista prowadzący zajęcia z uczniem odpowiadają za realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.3. Wsparcie osoby dorosłej i wsparcie realizowane przez pracowników niepedagogicznych

 1. W szkole zatrudnia się odpowiednio nauczyciela współorganizującego kształcenie, specjalistę, pomoc nauczyciela, inną osobę – zgodnie
  z potrzebami uczniów i przepisami prawa oświatowego.
 2. Rodzaj podejmowanych działań oraz ich wymiar czasowy, wynika z potrzeb uczniów oraz jest określony w IPET lub protokole konsultacji szkolnych.
 3. Osoby udzielające wsparcia mają kwalifikacje odpowiadające potrzebom uczniów.
 4. W przypadku większości uczniów wsparcie dodatkowej osoby dorosłej ma charakter czasowy, a jego nadrzędnym celem jest uzyskanie przez ucznia samodzielności oraz integracja osób uczących się i otrzymujących wsparcie w zakresie współpracy nauczycieli, specjalistów i wsparcia dodatkowych osób dorosłych ukierunkowanych na włączenie ucznia w grupę rówieśniczą.
 5. W przypadku wybranych uczniów ze złożonymi i głębokimi niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi i trudnościami, mającymi znaczący wpływ na ich funkcjonowanie, wsparcie dodatkowej osoby dorosłej ma charakter stały.
 6. Dla zapewnienia jak najlepszych warunków do wdrażania idei edukacji włączającej, zaleca się, by szkoła miała gotowość do wdrożenia usługi asystenckiej, zgodnie z zasadami wskazanymi w projekcie pilotażowym realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Asystent Dziecka/Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE)”.

3.4. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, o charakterze socjoterapeutycznym

 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w formie indywidualnej lub grupowej – w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.
 2. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli i specjalistów, posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
 3. Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na organizację zajęć rewalidacyjnych w ramach specjalnej organizacji nauki według zapotrzebowania, zgłoszonego przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach.
 4. Dla uczniów szkół i klas ogólnodostępnych i integracyjnych, zajęcia są realizowane w wymiarze nie niższym niż 2 godzin/ tygodniowo (120 minut/ tygodniowo).

3.5. Zajęcia dydaktyczne w grupie do 5 osób lub indywidualne w ramach kształcenia specjalnego/ zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Szkoła przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku rodzica w tej sprawie.
 2. Realizacja zajęć w grupie do 5 osób lub indywidualnych rozpoczyna się najpóźniej po 14 dniach od złożenia w szkole opinii w sprawie/ orzeczenia/ zatwierdzenia lub modyfikacji IPET.
 3. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów są wdrażane na podstawie ustaleń znajdujących się w IPET, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz wyników WOPFU.
 4. Zalecane jest, by dla uczniów posiadających opinię
  o zindywidualizowanej ścieżce, zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów wdrażano na podstawie zaleceń zawartych w tejże opinii.
 5. Dla zapewnienia realizacji działań wskazanych powyżej zalecane jest, by organ prowadzący, na wniosek dyrektora, przekazywał środki na finansowanie tego typu zajęć i wyrażał zgodę na przydział wskazanej liczby godzin nauczycielom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Uczeń biorący udział w zajęciach, otrzymuje specjalistyczne wsparcie i opiekę, bez angażowania jego rodziców.

3.6. Zajęcia z języka polskiego dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy

 1. W szkole organizuje się dodatkowe zajęcia dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 2. Organ prowadzący przekazuje środki na realizację zajęć na terenie szkoły lub w innym miejscu według potrzeb ucznia, gdzie organizowane są indywidualnie lub grupowo.
 3. Nauczyciel realizujący zajęcia opracowuje program zajęć, dostosowując treści, metody, formy i środki dydaktyczne z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia.
 4. W organizacji zajęć dodatkowych z języka polskiego uwzględnia się oprócz znajomości języka, treści związane z kulturą, obyczajami i tradycjami Polski.
 5. W trakcie zajęć dodatkowych, realizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna odpowiednio do potrzeb uczniów uwzględniająca m.in. skutki zmiany miejsca zamieszkania ucznia i wszystkich wiążących się
  z tym okoliczności, doświadczeń migracyjnych.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4, art. 10 ust. 2-3, ust. 7 i 9.
 2. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 3. Art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).