5. Społeczność szkolna

Spis treści

5.1. Współpraca z rodzicami

 1. Do prawidłowego przebiegu oddziaływań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych na terenie szkoły niezbędne jest współdziałanie pracowników szkoły z rodzicami.
 2. Rodzice uczestniczą w rozpoznawaniu potrzeb swoich dzieci, planowaniu i ewaluacji wsparcia, w tym w konsultacjach szkolnych, przeprowadzeniu WOPFU czy odpracowaniu IPET/IPZ. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodziców w formie bezpłatnych porad i konsultacji.
 4. Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dostępne są w wielu formach, np. ogłoszenia w gablotach szkolnych, wiadomości w dzienniku elektronicznym i inne.
 5. Szkoła w sposób systematyczny monitoruje potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami związane m.in. z dostępem do budynku i pomieszczeń szkoły, formami komunikacji z pracownikami szkoły, oraz wdraża działania rozwiązujące daną sytuację, wynikającą ze zdiagnozowanych barier szkoły, a następnie podnosi dostępność np. przez zapewnienie tłumaczenia na język migowy (dla rodziców głuchych).
 6. W szkole wyznacza się godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów oraz dyżury lidera dostępności.
 7. Szkoła ma gotowość wdrożenia rozwiązań pozwalających rodzicom z niepełnosprawnościami na pełne uczestnictwo w życiu szkoły. Rozpoznanie potrzeb rodzica powinno obejmować pytania o szczególne potrzeby, związane z zapewnieniem dostępności. Pytania takie powinny być zawarte m.in. w zaproszeniu na wywiadówki, spotkania, konsultacje i inne wydarzenia organizowane w szkole.
 8. Zaleca się organizowanie w szkole warsztatów, konsultacji, grupy wsparcia dla rodziców i rodzin uczniów, prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów, inne osoby niebędące pracownikami szkoły.
 9. Udział w warsztatach, szkoleniach, grupach wsparcia wskazanych w pkt. 8 powinien być bezpłatny.
 10. W czasie spotkań i warsztatów dla rodziców, wskazanych w pkt. 8, szkoła powinna zapewnić, zgodnie z potrzebami, zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

5.2. Szkoła jako dostępne miejsce pracy

 1. W celu zapewnienia dostępności miejsca pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami szkoła przeprowadza:
  1. analizę barier (określa zakres dostępności),
  2. analizę potrzeb (kompetencyjnych, architektonicznych, kadrowych itp.),
  3. analizę dokumentacji szkolnej: statut, procedury (postępowanie w przypadku występujących barier/rozwiązania zapewniające dostępność),
  4. zmiany w obowiązującej dokumentacji szkoły, uzupełnienie
   o brakujące procedury podnoszące dostępność szkoły jako miejsca pracy – niedyskryminacyjną procedurę zatrudniania, mechanizmy odpowiadające na indywidualne potrzeby nauczycieli i personelu szkoły,
  5. działania uświadamiające przebieg i zastosowanie procedur szkolnych (znajomość rozwiązań wśród wszystkich użytkowników).

5.3. Szkoła jako centrum społeczności lokalnej

 1. Szkoła, w ramach działań ukierunkowanych na podnoszenie dostępności, współpracuje z innymi podmiotami, w tym w szczególności z:
  1. innymi szkołami, w tym w szczególności ze szkołami specjalnymi,
  2. Ośrodkami Wsparcia i Testów,
  3. Specjalistycznymi Centrami Wspierającymi Edukację Włączającą,
  4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  5. organizacjami pozarządowymi.
 2. Szkoła prowadzi monitoring potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wiedzy o założeniach edukacji włączającej i sposobach ich wdrażania w codziennej pracy szkoły m.in. poprzez uwzględnianie w pracy zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności.
 3. Społeczność lokalna jest systematycznie informowana o możliwości uzyskania wsparcia udzielanego przez szkołę (np. w ramach prowadzonego przy szkole SCWEW-u).
 4. Na podstawie wniosku z monitoringu potrzeb, opracowuje się plan działań wraz z ich harmonogramem i kosztami realizacji.