7. Obszar dostępności ewakuacji

Spis treści

7.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

7.1.1. Wymogiem obligatoryjnym jest sporządzenie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniającej różnorodne, szczególne potrzeby użytkowników.

7.1.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa sposób reagowania i działania w sytuacjach zagrożenia.

7.1.3. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera plany ewakuacji, które umieszczone są w widocznych miejscach na terenie szkoły, w szczególności w miejscach kluczowych w kontekście wyboru drogi ewakuacji.

7.1.4. Szkoła przygotowuje i udostępnia indywidualne plany ewakuacji (tzw. PEEP – Personal Emergency Evacuation Plan) dla osób ze szczególnymi potrzebami.

7.2. Szkolenia kadry szkoły i uczniów

7.2.1. Kadra zaznajomiona jest z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ewakuacji, w tym z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

7.2.2. W szkole organizuje się cyklicznie, co najmniej raz w roku, próbną ewakuację. W przypadku pojawienia się w obiekcie nowych użytkowników (np. w nowym roku szkolnym), termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od dnia rozpoczęcia korzystania przez nich z obiektu.

7.2.3. W próbnej ewakuacji uczestniczą osoby ze szczególnymi potrzebami, o ile są one zatrudnione lub są stałymi użytkownikami placówki.

7.3. Wyposażenie w urządzenia techniczne wsparcia ewakuacji

7.3.1. Szkoła posiada oznakowanie dróg i wyjść przeciwpożarowych zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej (p-poż).

7.3.2. Szkoła posiada system sygnalizacji pożarowej (alarmowy) wyposażony w sygnalizację akustyczną oraz świetlną zgodny z obowiązującymi przepisami p-poż.

7.3.2.1. Alarmowa sygnalizacja akustyczna osiąga poziom docelowy sygnału (120 dB) stopniowo. Gwałtowne podniesienie natężenia dźwięku może wpływać negatywnie na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz inne osób ze szczególnymi potrzebami.

7.3.3. Dobrą praktyką jest wprowadzenie sygnalizacji kierunkowej, naprowadzającej do wyjść ewakuacyjnych, tzw. DSE (skrót od ang. Directional Sound Evacuation)64.

7.3.3.1. System DSE składa się z serii sond dźwiękowych, umieszczonych na trasie przebiegu drogi ewakuacji, kierujących do wyjścia ewakuacyjnego, klatki ewakuacyjnej lub miejsca schronienia/przetrwania.

7.3.3.2. Urządzenia systemu DSE emitują dźwięki w szerokim paśmie częstotliwości i o zmiennej tonacji, pozwalające precyzyjnie określić kierunek ewakuacji.

7.3.3.3. Informacja dźwiękowa systemu DSE jest informacją dynamiczną, która uwzględnia zmieniające się warunki ewakuacji, np. odcięcie przez ogień dojść do wyjść ewakuacyjnych.

7.3.4. Jeżeli na drodze ewakuacyjnej występują drzwi przeciwpożarowe, podczas ewakuacji OzN zapewniane jest wsparcie personelu.

7.3.4.1. Dopuszcza się na drogach ewakuacji wsparcie otwarcia drzwi przeciwpożarowych przez automatykę uruchamianą przyciskiem.

7.3.4.2. Przycisk uruchamiający automatykę otwarcia drzwi znajduje się na wysokości 80- 100 cm nad posadzką, w odległości min. 50 cm od narożnika ściany i przegrody p-poż. Przycisk wyróżnia się kolorystycznie względem tła i innych włączników.

7.4. Drogi ewakuacji

7.4.1. Przestrzeń wewnętrzna, jak i tereny zewnętrzne, zorganizowane są w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami mobilności i percepcji mogły w sposób dla nich czytelny rozpoznać kierunek ewakuacji i szybko, najlepiej w sposób samodzielny, opuścić zagrożony obiekt.

7.4.2. Na drogach ewakuacji nie znajdują się żadne przeszkody i utrudnienia w poruszaniu się. Na trasie przebiegu ewakuacji ze strefy zagrożenia do stref zbiórki na zewnątrz nie występują progi wyższe niż 2 cm.

7.4.3. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych stosowane są rozwiązania umożliwiające samodzielne dotarcie na parter obiektu lub zapewnione są bezpieczne pomieszczenia schronienia wewnątrz budynku. Pomieszczenia schronienia spełniają parametry opisane w pkt. 7.5.

7.5. Miejsca schronienia/oczekiwania na ewakuację

7.5.1. Pomieszczenia schronienia/oczekiwania na ewakuację projektowane są, gdy w obiekcie nie ma specjalnych wind do ewakuacji w czasie pożaru lub brak jest możliwości prowadzenia ewakuacji do innej wydzielonej strefy p-poż., zlokalizowanej na tej samej kondygnacji.

7.5.2. Miejsca schronienia posiadają zabezpieczenia o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej, zapewniającej izolację od ognia przez min. 30 minut oraz drzwi ognioodporne klasy co najmniej E30 (FD30S).

7.5.3. Pomieszczenia schronienia są czytelnie oznaczone [patrz: rysunek 82].

7.5.4. Pomieszczenia schronienia zlokalizowane są w pobliżu dróg ewakuacyjnych jako wydzielona część klatek ewakuacyjnych lub jako niezależne pomieszczenia o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej, umiejscowione w bliskiej odległości od drogi ewakuacji.

Piktogram – oznaczenie miejsca schronienia
Rysunek 82. Piktogram – oznaczenie miejsca schronienia [oprac. Marek Wysocki, źródło Standardy Dostępności CPU PG, 2022, Karta nr 15]

7.5.5. Miejsca oczekiwania na ewakuację osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na klatkach schodowych nie ograniczają szerokości dróg ewakuacyjnych [patrz: rysunek 83].

Przykład klatki schodowej z miejscem oczekiwania na ewakuację
Rysunek 83. Przykład klatki schodowej z miejscem oczekiwania na ewakuację [rys. Marek Wysocki, na podstawie Standardy Dostępności CPU PG, 2022, Karta nr 15]

7.5.6. Miejsca oczekiwania wyposażone są w środki gaśnicze i koce ochronne.

7.5.7. Miejsca oczekiwania wyposażone są w urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami i specjalny wózek/krzesło do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych [patrz: rysunek 84].

7.5.7.1. Krzesełka ewakuacyjne dobierane są do kierunku ewakuacji – „w dół” lub „do góry”. Krzesła ewakuacyjne służące do ewakuacji „do góry” posiadają system wspomagania ruchu.

7.5.7.2. W szkołach specjalnych preferowanym rozwiązaniem jest stosowanie materacy do ewakuacji na leżąco. Dopuszcza się stosowanie takiego rozwiązania również w innych typach szkół, jeśli wynika to z analizy potrzeb użytkowników.

Przykład krzesełek ewakuacyjnych
Rysunek 84. Przykład krzesełek ewakuacyjnych [od lewej: fot. Marek Wysocki, SP w Gromadzicach – fot. Katarzyna Guratowska]

7.5.8. Miejsca oczekiwania wyposażone są w rozwiązania komunikacyjne, pozwalające na dwukierunkową łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację.

7.5.8.1. Łączność zapewnia kontakt służb ratowniczych z osobami, które oczekują na ewakuację w miejscu schronienia. Zapewnienie dwukierunkowej łączności może ograniczyć ryzyko wybuchu paniki podczas ewakuacji.

7.5.8.2. Interkom zapewnia możliwość korzystania z niego przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym:

  1. wysokość przycisków interfejsu pomiędzy 80-120 cm od poziomu posadzki,
  2. kolorystyczne wyróżnienie przycisków od tła na poziomie min. 50% LRV,
  3. oznaczenie przycisków pismem Braille’a lub pismem wypukłym,
  4. zapewnienie w urządzeniu pętli indukcyjnej,
  5. zastosowanie, o ile będzie to możliwe, rozwiązań umożliwiających uzyskanie informacji przez osoby głuche, np. poprzez zastosowanie wyświetlacza z komunikatami tekstowymi.


7.5.9.
Wyposażenie pomieszczenia schronienia podlega okresowym kontrolom, zgodnie z harmonogramem przyjętym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Bibliografia

  1. Wysocki M., Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, Wydawnictwo PG, 2010, s. 158-160.