Stopka redakcyjna

Spis treści

Wydawca:

Fundacja Fundusz Współpracy

ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

ul. Młynarska 1
69-200 Sulęcin

Redakcja merytoryczna:

mgr inż. arch. Katarzyna Guratowska
Marcin Dziółko
Magdalena Kocejko
Agnieszka Niedźwiedzka
Joanna Piwowońska
dr Anna Rdest

Autorzy Modelu Dostępnej Szkoły:

Autorzy Modelu Dostępnej Szkoły:

Marcin Dziółko
Magdalena Kocejko
Joanna Piwowońska

Standard architektoniczny:

Marcin Dziółko
mgr inż. arch. Joanna Kowalewska
dr inż. Krzysztof Leo
dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG

Standard edukacyjno-społeczny:

dr Marta Bielawska
Iwona Donocik
Agnieszka Niedźwiedzka
Marcin Piotrowski
Iwona Sondej-Pawlak
Piotr Witek

Procedura, formularz oraz protokół konsultacji szkolnych:

Materiał przygotowany w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Skład i opracowanie graficzne

Wiktoria Mirska

Korekta językowa

Jolanta Piwowońska

Zdjęcia

bodnarchuk
Africa Studio
BearFotos
Ermolaev Alexander
Jovanmandic

ISBN

978-83-61170-53-2

Publikacja udostępniana jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, iż utwór ten można publikować bądź rozpowszechniać w całości lub we fragmentach na dowolnym nośniku oraz tworzyć z niego zależne przy zachowaniu informacji o autorstwie. Treść licencji dostępna pod adresem:
http://creativecommons.org/licences/by/3.0/pl.

Publikacja przygotowana w ramach projektów „Dostępna szkoła”, realizowanego przez partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz Politechnikę Gdańską, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Fundacja Fundusz Współpracy
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Politechnika Gdańska
Stowarzyszenie Młodych Lubuszan