NABÓR II

STARTUJE DRUGI OGÓLNOPOLSKI NABÓR WNIOSKÓW W PROJEKCIE DOSTĘPNA SZKOŁA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin naboru Wniosków wstępnych w projekcie „Dostępna Szkoła” w ramach II tury rekrutacji do dnia 31 maja 2021 r.

WAŻNE!

Z uwagi na pojawiające się problemy związane z właściwym uzupełnianiem dokumentacji aplikacyjnej, poniżej zamieszczamy instrukcje, które mogą pomóc Państwu w procesie aplikowania o grant.

 • Instrukcja wypełniania Listy standardów dla II naboru w ramach projektu „Dostępna Szkoła”:

Instrukcja wypełniania załącznika Lista standardów

 • Instrukcja przygotowania i podpisywania pliku wniosku wstępnego (a w drugim etapie rekrutacji także wniosku właściwego), umożliwiającą złożenie wniosku zgodnie z aktualnym ogłoszeniem o II naborze w ramach projektu „Dostępna Szkoła”:

Instrukcja przygotowania i podpisywania wniosków II Nabór DS 270521

Jeżeli złożyli Państwo inaczej swój wniosek wstępny (nie w formie podpisanego elektronicznie i dostępnego pliku PDF, którego wymagamy a np. poprzez XADES) zgodnie z uprzednim Komunikatem z dnia 24.05.2021 istnieje możliwość wycofania złożonego wniosku wstępnego poprzez przesłanie pisma wraz z nowym, poprawionym wnioskiem i załącznikami („Autodiagnozą”/format PDF i „Listą standardów”/format Excel wypełnionymi dla każdej z dwóch lub trzech szkół) na adres rekrutacja@dostepnaszkola.info w terminie składania wniosków wstępnych tj. do 31.05.2021 r. (poniedziałek).

OGŁOSZENIE: DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie można składać od dnia 14.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach projektu pn. “Dostępna Szkoła” (nr POWR.04.01.00-00-DS07/19) – Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 • Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 31.05.2021.
 • Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określono w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej dostepnaszkola.info w zakładce REKRUTACJA (NABÓR II).
 • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Wnioski o powierzenie grantu na wszystkich etapach rekrutacji są składane elektronicznie wg. wzoru dostępnego na stronie dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info. Wnioski wstępne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia naboru tj. 17.05.2021. Natomiast informacja o naborze wniosków właściwych zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.
 • Z wnioskiem wstępnym należy przesłać e-mailem wypełnione osobno dla każdej szkoły Autodiagnozę i Listę standardów, których wzory stanowią załączniki do „Regulaminu rekrutacji szkół”.
 • Wartość środków przeznaczonych na granty: 40 500 000,00 PLN, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).
 • W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant: ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN, ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.
 • Grantodawca zastrzega możliwość zwiększenia wartości środków przeznaczonych na niniejszą rekrutację w czasie jej trwania.
 • W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.
 • Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla wniosków z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego) reprezentujących 130% alokacji.
 • Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).

UWAGA!

Na pierwszym  etapie rekrutacji organy prowadzące składają:

 1. Wniosek wstępny ( załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji), zapisany w formacie PDF i podpisany podpisem elektronicznym lub e-Puap przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
 2. Autodiagnozę (załącznik nr 12 do Regulaminu lub nr 10 do Modelu Dostępnej Szkoły), sporządzoną oddzielnie dla  każdej zgłaszanej szkoły, w formacie PDF;
 3. Listę standardów (załącznik nr 13 do Regulaminu), wypełnioną oddzielnie dla każdej zgłaszanej szkoły, w formacie excel;
 4. Załączniki w/w tj. Autodiagnozy i Listy standardów stanowią elementy składowe wniosku i nie wymagają podpisów osób reprezentujących Wnioskodawcę.
 5. Komplet dokumentów organy prowadzące przesyłają w dniach od 17.05. do 31. 05 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@dostepnaszkola.info;
 6. Komplet dokumentów organy prowadzące przesyłają w jednym mailu. Dopuszczalne jest spakowanie plików do archiwum zip. lub rar.