Opinia

Znajdź interesujący Cię temat

Dokument wydawany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (publiczną12 lub niepubliczną13) na wniosek rodziców. Na podstawie opinii planuje i organizuje się w szkole m.in. pomoc psychologicznopedagogiczną. Zawiera dane osobowe ucznia, informacje na temat indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, jak i możliwości oraz umiejętności uczniów, a także zalecenia do stosowania w pracy z uczniem dla nauczycieli i rodziców.

  1. Rodzaje, tryb wydawania oraz zawartość opinii wydawanych przez publiczne poradnie określają przepisy § 4-6 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2499 z późn. zm.)
  2. Poradnie niepubliczne wydają opinie, o których mowa w przepisach art. 127 ust. 11, oraz opinie, które nie są zastrzeżone w przepisach dla publicznych poradni.