Inauguracja projektu „Dostępna Szkoła”

Na zdjęciu: Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

4 października 2019 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Dostępna szkoła”. Projekt realizowany będzie przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i obejmował będzie opracowanie standardu dostępności dla szkół podstawowych oraz jego wdrożenie w 60 szkołach w całej Polsce.

Standardy zostaną zebrane w kompleksowym Modelu Dostępnej Szkoły obejmującym cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjny i społeczny, organizacyjny. Model docelowo ma być uniwersalnym narzędziem pozwalającym szkołom określić poziom ich dostępności, zdiagnozować bariery i zaprojektować plan dostosowania.

Wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których efektem będą plany poprawy ich dostępności, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dzięki temu idea dostępności zostanie wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Budżet projektu wynosi 50 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2023. Przedsięwzięcie jest elementem pilotażu działania „Szkoły bez barier”. Projekt „Dostępna szkoła” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Galeria zdjęć