Racjonalne usprawnienie

Znajdź interesujący Cię temat

Konieczne oraz stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień. Są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia Osobom z Niepełnosprawnościami (OzN) możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód (Konwencja art. 2).

W procesie edukacji racjonalne dostosowania pozwalają na uczenie się w optymalnych warunkach. Cele racjonalnych dostosowań to: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, umożliwienie równego dostępu do edukacji, stworzenie warunków do pełnego i integralnego rozwoju oraz zmniejszenie trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym15.

  1. Kompetencje przyszłości, pod. red. S.M. Kwiatkowskiego, https://depot.ceon.pl/ bitstream/handle/123456789/18342/3-kwiatkowski-kompetencjeprzyszlosci. pdf?sequence=1, Dostęp: 12.12.2023 r.