Użytkownik

Znajdź interesujący Cię temat

Osoba posiadająca interes faktyczny w dostępie do infrastruktury lub usług świadczonych przez placówkę oświatową. Do grona użytkowników zaliczyć można m.in. uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, innych członków rodziny ucznia bądź pracownika szkoły (np. dziadków, dzieci pracowników, rodzeństwo uczniów), a także pozostałych członków społeczności lokalnej (np. wyborców, korzystających z punktu wyborczego, zlokalizowanego na terenie szkoły).